รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560

    ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น
            วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และในปีการศึกษา 2560 มีแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 30 คน นั้น ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องทำการสอบคัดเลือก
 
       ตามรายละเอียดแนบไฟล์

สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information