วิทยาลัยการบินนานาชาติให้การสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4

          ขอต้อนรับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence : MPL ) รุ่นที่ 4 จากบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม   ศิษย์การบินในรุ่นนี้ มีทั้งหมด 14 นาย ได้แก่

 1. นายบุญ     ปิยะวรรณพงศ์
 2. นายอิทธิเดช    ฉันทนาวงศ์ษ
 3. นายกิตติกรณ์   อ่อนศรี
 4.  นายมโนชญ์    นิจโภค
 5. นายไผทสิฏฐ์   ปิติเสรี
 6.  นายเพชร     พิมพาภรณ์
 7. นายปรัชญ์   เกียรติระบิล
 8. นายรวิศ      พูนผลกุล
 9. นายสิโรตม์    งามเอกเอื้อ
 10. นายศุภฤกษ์    สินธุรส
 11. นายธงธรรม    เสียงเจริญ
 12. นายวรเทพ     หงส์ภิญโญ
 13. นายวันธวัช    แต่งเนตร
 14. นายวุฒิวัต     หล่อตระกูล

         ศิษย์การบินทั้ง 14 นาย ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานครพนม ในวันที่ 21 เมษายน 2555 โดยสายการบินนกแอร์ ซึ่งวิทยาลัยการบินนานาชาติ ให้การสนับสนุนค่าเดินทางทั้งหมด และในวันที่ 22 เมษายน 2555 ครูการบินได้นำศิษย์การบินทั้ง 14 นาย เดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม  พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต ก่อนที่จะเข้ารับการปฐมนิเทศและเริ่มทำการเรียนการสอนในวันที่ 23 เมษายน 2555

 

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติให้การสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4
นมัสการพระธาตุพนม
นมัสการพระธาตุพนม
นมัสการพระธาตุพนม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information