วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม ปรับทัพประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากการประสบปัญหาขาดแคลนนักบินที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล หลังการเปิดเสรีทางการบินรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 เพื่อจัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ และที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค โดยคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น เห็นชอบให้จัดทำบันทึกความเข้าใจในความช่วยเหลือกับสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศฝรั่งเศส

ไม่เพียงแต่การพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการบินและวิชาชีพด้านการบินเท่านั้น วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอน รองรับประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 อีกด้วย

พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพท์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้เตรียมความพร้อมรับรองกับประชาคมอาเซียน ในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร และวิชาการ โดยศึกษาและพิจารณาจำนวนของบุคลากร ให้เพียงพอในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งว่างแผนสรรหาบุคลากรมาทดแทนเพิ่มเติมในอนาคต ขณะเดียวกันก็พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในกิจการการบิน และมีแผนที่จะจัดการประชุมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีความร่วมมือกับโรงเรียนการบินอื่นๆในประเทศไทยไปพร้อมกัน

ส่วนการพัฒนาบุคลากร จะส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้อยู่ในเกณฑ์ดีให้มีความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ และเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เป็นสากล และ ให้สอดคล้องเพื่อความต่อเนื่อง กับหลักสูตรของชาติอาเซียนอื่นๆ โดยยึดหลักมาตรฐานสากล และ เป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัยนครพนม

ทั้งนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้จัดทำการฝึกนักบินในหลักสูตรหลักๆ ทุกหลักสูตรโดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ Integrated Course คือ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot Licence: CPL) ซึ่งเป็นหลักสูตรหลัก ทำการฝึกผู้ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบินมาก่อน ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ และ Modular Course เป็นหลักสูตรสั้นๆ สำหรับผู้ต้องการเป็นนักบินส่วนบุคคลและต้องการเพิ่มศักยภาพการบิน ประกอบด้วย หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล หลักสูตรนักบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ หลักสูตร (Multi-crew Cooperation: MCC) และหลักสูตร (Jet Orientation Training: JOT)

นอกจากนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ยังเป็นโรงเรียนการบินแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นแห่งที่ 13 ของโลกที่ทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-crew Pilot Licence: MPL) หลักสูตร MPL นี้ พัฒนาขึ้นโดยสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ THAI Flight Training Company (TFT) ถือว่าเป็นสถาบันแรกๆ ของโลกที่ได้พัฒนาหลักสูตร MPL ขึ้นมา โดยมีการปรับทดลองกับวิทยาลัยการบินนานาชาติในเบื้องต้นเนื่องจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มีเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ FBS A320 จากนั้นจึงได้รับความไว้ใจจาก TFT ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทยตลอดมา

สำหรับผลดีของการศึกษาไทยหลังเข้าร่วมประชาคมอาเซียน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ กล่าวว่าจะเกิดผลดีสองส่วน คือ ด้านวิชาการ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษามากยิ่งขึ้นและสะดวกขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางนอกจากนี้อาจเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย และด้านการฝึกอบรมการบิน อาจจะมีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน และส่งศิษย์การบินเข้ามารับการฝึกอบรมด้วย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่องของภาษากลางคือภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน ที่หลายคนยังไม่มีการตื่นตัวเท่าที่ควร อีกทั้งช่วงเวลาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ต้องปรับให้ใกล้เคียงกันหรือมีการตกลงกัน เพื่อให้การเปิดและปิดภาคเรียนตรงกันทั้งภูมิภาค ส่วนการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคก็เป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจ เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดกัน

 สิ่งดังกล่าวหน่วยงานระดับสูง ต้องกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน ว่าจะเข้าร่วมในลักษณะใดแค่ไหน และต้องดำเนินตามขั้นตอนใด เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่สำคัญภาครัฐจะต้องกระตุ้นให้บุคลากร และสังคม เห็นความสำคัญของการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างกลมกลืนและเพื่อผนึกกำลังสู่เวทีโลกต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าว จากสยามรัฐ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม ปรับทัพประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information