วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะอาจารย์ – นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมีคณะเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด ดังนี้

         1. คณะครู – อาจารย์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              จำนวน  5  คน
         2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)             จำนวน  37  คน
         3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     จำนวน  33  คน
                                                        รวมทั้งหมด            จำนวน  75  คน

ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานทั้งหมด รู้สึกประทับใจในการต้อนรับของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นอย่างมาก

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information