อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน สถานที่ และความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งศิษย์มาทำการฝึกบิน ตามโครงการความร่วมมือจัดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กับคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2554 

อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC
อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information