โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหารเพื่อจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการศึกษาในการผลิตช่างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และผลิตช่างเทคนิคระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)ครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนมและยังมีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งผลิตบุคลากรทางด้านการฝึกบิน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้วิทยาลัยการบินนานาชาติมีความพร้อมในการเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในท้องถิ่นมีทางเลือกในการศึกษา ในสาขาวิชาที่เปิดกว้างของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมทั่วไปและด้านอากาศยานของประเทศ โดยมีการบูรณาการทักษะด้านปฏิบัติ เข้ากับเทคโนโลยีของอากาศยาน ให้ผู้สำเร็จการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสาขาอาชีพได้อย่างแท้จริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ

โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหารเพื่อจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน ในระหว่างวันที่  21 - 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ  Department of Aviation Mechanical Engineering และ Department of Aeronautical  Engineering ประเทศไต้หวัน จึงเกิดขึ้น เพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารอันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันให้เข้มแข็ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสถาบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรของแต่ละสถาบันและหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เพราะอุปกรณ์ด้านเครื่องกลขนาดใหญ่เหล่านี้ประเทศไทยต้องพึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศ มีราคาสูง มีความสลับซับซ้อน จึงต้องการช่างเทคนิคที่มีความรู้ทันวิวัฒนาการเป็นผู้ควบคุมและซ่อมบำรุง 
จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน
จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน
จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน
จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน
จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน
จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information