2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ

มหาวิทยาลัยนครพนม ก่อตั้งขึ้นจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้มีการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรด้านการบินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินที่มีการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยนครพนมจึงกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตบุคลากรด้านการบิน โดยเฉพาะนักบิน เพื่อรองรับความต้องการที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (15) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 และมติสภามหาวิทยาลัยนครพนมในการประชุมครั้งที่ 2/2550  ให้จัดตั้ง “วิทยาลัยการบินนานาชาติ” ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตศิษย์การบิน รวมถึงการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการบิน ดังนั้น จึงได้กำหนดเอาวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ในปี 2555 นี้ นับเป็นการครบรอบ 5 ปี ของการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 แห่งการพัฒนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดทำโครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ และพัฒนาการทางด้านการบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งในงานนี้ มีตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เข้ามาร่วมแสดงความยินดี และร่วมอวยพรให้การดำเนินกิจการของวิทยาลัยการบินนานาชาติ เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป

2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ
2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information