Activities

"IAC" ร่วมกิจกรรมวันวิทยศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ตึกคณะวิศกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบินนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม  มีการจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบินกับน้องๆที่สนใจ เล่นเกมแจกของรางวัล และถ่ายรูปกับพี่ๆนักบิน น้องๆช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

              ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น
              มหาวิทยาลัยนครพนม จึงประกาศราชชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ว.การบินนานาชาติ มนพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินและมอบประกา

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ ห้องไอฮอล์ แกรนด์ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินและมอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์การบิน IP05, CPL16, 17, 18 ที่สำเร็จการฝึกอบรม พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบิน CPL19 ที่สอบผ่านได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (PPL) และงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL21

การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" โดยมี พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ และ รองศาสตร์จารย์ ดร.ประวิตร เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดป้ายตราสัญลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวคำยินดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 210 ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมใ

วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับศิษย์การบินนักบินพาณิชย์ตรี CPL รุ่นที่ 20 เข้ารับการปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ และแนะนำความเป็นมาของสถาบัน การเตรียมตัวเพื่อพร้อมเข้ารับการฝึกกับหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมแนะนำบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ให้ศิษย์การบินได้รับการต้อนรับเหมือนเป็นครอบครัวในรั้ว IAC โดยมี พล.อ.อ. อารมย์ ปัถวี เป็นประธานในการปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นที่ 20 ในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบระบบรับตรง กลุ่มจังหวัดสนุก

     ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ประจำปี 2559 นั้น
     เพื่อให้เป็นการดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความรู้ทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/แววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559
 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี

             ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 
             ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559  
       
           โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม

                 ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงานจึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือนิสินักศึกษา ที่มีความประพฤติดี  เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ต่อไป 
      
          รายละเอียด ในไฟล์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ อันเป็นคุณูปการยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน รวมถึงด้านการบิน ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี นับได้ว่า ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักบิน” ผู้ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ทรงมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และแผนการดำเนินงาน ปี

ในปี 2557 นี้ นับเป็นการครบรอบ 7 ปี ของการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 แห่งการพัฒนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดทำโครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ และพัฒนาการทางด้านการบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ฝึกอบรมศิษย์การบิน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งสิ้น 202 คน

มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบิน CPL-10 จำนวน 6 คน ได้แก่ 

 1. นายชยุติ          ซาลวาลา
 2. นายปรมินทร์    อุปการกุล
 3. นายพงศินท์      สุขประเสริฐ
 4. นายวรงค์         ทาเกิด
 5. นายดนุพล        ไชยพงษ์
 6. นายฐานพัฒน์    สาริกุล

พร้อมกันนี้ ยังได้มีพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน(นักบินส่วนบุคคล) แก่ศิษย์การบิน CPL-11 และ MPL-06 ที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล จากกรมการบินพลเรือนได้สำเร็จ ได้แก่ 

กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07

ขอต้อนรับศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL-12 & MPL - 07 เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง งานนี้ พี่ๆศิษย์การบินจึงได้ช่วยกันจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนานเฮฮา ไม่มีความรุนแรง แต่อาจจะเลอะเทอะกันบ้าง 
ไฮไลท์สนุกๆของกิจกรรมนี้ เริ่มต้นด้วยรุ่นพี่ให้น้องๆโบกมือต้อนรับเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปจอดยังบริเวณลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานนครพนม ศิษย์การบินของเราช่วยกันโบกมือจนนักบินต้องหันมามองและโบกมือทักทายน้องๆศิษย์การบินด้วยเช่นกัน

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก

วันที่ 12 กันยายน 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่น 8 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 คน พร้อมทั้งได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบิน

สินเชื่อ Pilot Training เพื่อนักบินฝึกหัด

ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตรนักบิน โอกาสดีมาถึงแล้ว ...  วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำความร่วมมืิอกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้สินเชื่อแบบพิเศษแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อด้านการบิน ในโครงการ "สินเชื่อ Pilot Training เพื่อนักบินฝึกหัด" คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

การบินไทยรับสมัครนักบิน

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักบิน ประจำปี 2556 ประเภทผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Pilot)

คุณสมบัติ

- ชายไทย  อายุไม่เกิน  42 ปี (เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2514 เป็นต้นไป)

- พ้นพันธะทางทหาร

- ไม่มีประวัติอาชญากรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งขัดต่อระเบียบการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ไม่จำกัดสาขา)

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี  สอบผ่าน ICAO English Proficiency Level 4 ขึ้นไป

- สุขภาพดี สายตาดี ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์การบิน MPL-04

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน รุ่นที่ 4 (MPL-04) ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน โดยในงานนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก ท่านตรีภพ  ชินบูรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี รวมไปถึง กัปตันดิสัน คงประเสริฐ ตัวแทนจากบริษัทไทยไฟล์เทรนนิ่ง จำกัด มาร่วมในพิธีและรับมอบศิษย์การบิน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ต่อไป  

Special view from Airbus A320 cockpit

วันที่ 22 เมษายน 2556 รศ.ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีโอกาสเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ สู่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยใช้บริการเที่ยวบินของสายการบินลาว นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ท่านอธิการบดีฯ ได้เดินทางในไฟล์ทที่ศิษย์เก่า ของวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นผู้ทำการบินในตำแหน่ง ผู้ช่วยนัิกบิน (co-pilot) งานนี้ ท่านอธิการบดีฯยิ้มแก้มปริด้วยความภาคภูิมิใจในตัวลูกศิยษ์คนเก่ง โดยท่านได้กล่าวไว้ว่า  " IAC-NPU had trained a batch of Lao Airlines pilots. Today I had a privilege to observe one of them on duty as co-pilot of flight QV101 from Vientiane-Luangprabang.

2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2550 นับจนวันนี้ ครบรอบ 6 ปี จึงได้จัดงานวันครบรอบการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีทางสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน และได้ทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการศึกษาในการผลิตช่างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และผลิตช่างเทคนิคระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)ครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนมและยังมีวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 10 (CPL-10)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 ที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลจากกรมการบินพลเรือน และได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน (PPL) รวมถึงศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 9 และ MPL รุ่นที่ 5 จำนวน 21 คน

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบิน หลักสูตรนัดบินผู้ช่วย - เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (Multi-Crew Pilot Licence : MPL-03) ทั้ง 12 นาย ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินให้แก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 08.09 น.  ณ อาคารโรงเก็บอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 07.45 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดพิธีถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ"

รับน้องศิษย์การบิน

หลังจากเข้ารับการปฐมนิเทศในช่วงเช้า ก็ถึงเวลาที่น้องๆศิษย์การบิน CPL-09 & MPL -05 จะได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ศิษย์การบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยในภาคบ่ายของวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ได้มีกิจกรรมรับน้อง ซึ่งนับเป็นกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์

เรือไฟ ไหลขึ้นฟ้่า

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมตามโครงการ "เรือไฟไหลขึ้นฟ้า" ในเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม  ประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การสนับสนุนรางวัลสุดพิเศษ แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุในรายการ "หนูน้อยจ้าวเวหา" ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์อันสุดพิเศษ ด้วยการนั่งเครื่องบินแบบ 1 เครื่องยนต์ DA40

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 7 ที่ได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล จากกรมการบินพลเรือน ซึ่งวิทยาลัยฯได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน (ประเภทครึ่งปีก)  โดยมี เรือเอกทวนทอง  ผูกบุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2555 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการเชิงวิชาการในงาน "การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)" ณ สนามบินกองทัพบกสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม ( 2 กันยายน 2555) ซึ่งในปีนี้จัดงานเฉลิมฉลองที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยร่วมจัดบูธนิทรรศการ และแสดงผลงานทางวิชาการเป็นจำนวนมาก

ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค" ซึ่งเป็นการถ่ายทำสกรุ๊ปพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม (2 กันยายน 2555) 
รายการนี้จะออกอากาศในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 15.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

บูธนิทรรศการ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.3 และ ม.5 และงานแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังอุบลราชธานี จัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในสายการอาชีพการบิน ในงาน "ออกแบบอนาคตเด็กไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ในงานนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจในอาชีพนักบิน และต้องการออกแบบอนาึคตของตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพนักบิน เข้ามาสอบถามข้อมูลการศึกษาที่บูธของวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นจำนวนมาก 

พิธีมอบประกาศนียบัตร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรีและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบิน ซึ่งเป็นปีกที่มีสัญลักษณ์ IAC และอินทนู 2 ขีด อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า บัดนี้ ศิษย์การบินได้สำเร็จการศึกษาในวิชาชีพแล้ว และพร้อมที่จะไปปฎิบัติหน้าที่ เป็นนักบินที่ดี สมกับที่ได้รับการอบรมมา นอกจากพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ในการนี้ ยังมีพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน นักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบินที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลจากก

หนูน้อยจ้าวเวหา

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส และหน่วยงานในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุ บังคับ “ หนูน้อยจ้าวเวหา”  ประจำปี 2555

First Solo Party - MPL04

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence:MPL) รุ่นที่ 4 นักบินฝึกหัดจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้ง 14 คน ที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด นับว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่สำคัญยิ่ง

พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02

วันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 19.00 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน และมอบประกาศนียบัตร แก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน MPL รุ่นที่ 2 และเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4 ณ ห้องแม่น้ำโขง โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม

รับน้องศิษย์การบิน MPL 04

       ศิษย์การบินวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมรับน้อง MPL รุ่นที่ 4 ที่บริเวณโรงเก็บอากาศยานตลอดช่วงบ่ายของวันที่ 23 เมษายน 2555 กิจกรรมรับน้องครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน สร้างวินัยที่ดีในการเป็นศิษย์การบิน ทำให้กิจกรรมรับน้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของมิตรภาพอันดี ระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง แม้อากาศจะร้อน แต่ศิษย์การบินทุกคนบอกว่า สู้ตาย...ครับผม!! 

วิทยาลัยการบินนานาชาติให้การสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4

          ขอต้อนรับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence : MPL ) รุ่นที่ 4 จากบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม   ศิษย์การบินในรุ่นนี้ มีทั้งหมด 14 นาย ได้แก่

2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ

มหาวิทยาลัยนครพนม ก่อตั้งขึ้นจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้มีการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรด้านการบินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินที่มีการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน

การให้ทุนการศึกษาศิษย์การบิน

วิทยาลัย การบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดที่จะให้ทุนการศึกษาแก่ชาวนครพนมเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ ตรี-เครื่องบินอาศัยอำนาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ พ.ศ.2550 ข้อ 15 เห็นควรออกประกาศการให้ทุนการศึกษาศิษย์การบินที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ดังนี้

Congratulation on First Solo MPL03

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน (Multi Crew Pilot Licence : MPL-03) ที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) 

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งแต่ละท่านได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเรียนวิชาภาคทฤษฎี และการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้บุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพ

ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับการบินเดี่ยวครั้งแรกของศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (Multi-Crew Pilot Licence : MPL -03 )  จำนวน 12 คน

ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)

หลังจากที่สะสมความรู้จากการเรียนวิชาภาคพื้น (Ground School) ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก็ได้เวลาที่น้องๆศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน ต้องเริ่มฝึกบินกับเครื่องบินแบบ 1 เครื่องยนต์ (DA40)

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ซึ่งปีนี้วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกับท่าอากาศยานนครพนม และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมมหกรรมการบินอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษแก่น้องๆเยาวชนทุกคน 

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับท่าอากาศยานนครพนม จัดกิจกรรมวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่อลังการณ์ เด็กๆจะได้พบกับกิจกรรมในงานดังนี้

 1. การโชว์เครื่องบินผาดแผลง
 2. ร่วมลุ้นขึ้นเครื่องบิน ชมทัศยภาพจังหวัดนครพนม กับครูการบินวิทยาลัยการบินนานาชาติ
 3. สัมผัสเครื่องบินแบบต่างๆของวิทยาลัยการบินนานาชาติอย่างใกล้ชิด
 4. เล่นเกม และกิจกรรมมากมาย

พบกันในวันที่ 14 มกราคม 2555 ที่ท่าอากาศยานนครพนม ตั้งแต่ 8.30 น. - 15.30 น.

ถวายพระพร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และศิษย์การบิน ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้จัดการแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2554 และ แผนการดำเนินงานในอนาคต ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม แก่สื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการฝึกบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำพิธีปฐมนิเทศน์ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (MPL – 03) ณ ห้องประชุม อาคารสำนักการฝึกบิน โดยมี พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์  คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ประกอบไปด้วย

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

วันที่ 6 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบินที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (PPL) ได้สำเร็จ  ได้แก่

 1. นาย คมพชญ์  บุญสุวรรณ

และพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน (ประดับอินทนู 1 ขีด ) แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 7 ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo ) ได้สำเร็จและปลอดภัยทุกคน  ได้แก่

ปฐมนิเทศน์ CPL - 07

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักการฝึกบิน  พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพท์  คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และกล่าวต้อนรับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 7

พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 วิทยาลัยการบินนานาชาติ นำโดย พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพท์  คณบดี ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน นักบินส่วนบุคคล

Xi'an Airshow 2011

พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมในงาน Global Pilot Traning Forum 2011 China International General Aviation Convention

ข่าวจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ ประชาสัมพันธ์เดือน พย.

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด  ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงในการส่งศิษย์การบินในเครือบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554  พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพท์ คณบดี  และเรือเอกทวนทอง  ผูกบุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ พร้อมด้วยพนักงานและศิษย์การบิน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสฉลองเปิดอาคารสำนักการฝึกบิน

IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย

พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อให้นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้ตัดสินใจเลือกวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นสถานที่ฝึกอบรมทางด้านการบิน 

เปิดฟ้าเมืองเลย

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงาน "เปิดฟ้าเมืองเลย" ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2554 ณ ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ณ ท่าอากาศยานนครพนม 

 

Civil Aviation Exhibition 2009

Civil Aviation Exhibition 2009 on 24 - 26 Jul 2009.

Setting up of A320 simulator

Setting up of A320 simulator on 14 - 30 Jan 2009.

Children's Day

Children's Day on 10 Jan 2009.

Mae Namkhong Agriculture fair

Mae Namkhong Agriculture fair on 8 - 11 Feb 2008.

Open House

Open House on 26 Jan 2008.

Opening of Ground School.

Opening of Ground School on 2 Sep 2007.

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information