CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน

ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 7 เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งในรุ่นนี้ มีศิษย์การบินจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่

  1. นายสรร พรหมพล
  2. นายกรินทร์ จันทรกำธร
  3. นายวุฒิพงศ์ ชัยนา
  4. นายสัมพล งามเสน่ห์
  5. นายวิทวัส สุดาจิตร

ในช่วงนี้ศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 7 ทุกคนเริ่มทำการฝึกบินกับเครื่องบินแบบ 1 เครื่องยนต์ (DA40) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูการบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน
CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information