Training

                ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีนโยบายในการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561
                มหาวิทยาลัยนครพนม ขอนำส่งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

            ตามที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนมระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้นที่ 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีมติและแจ้งเพื่อทราบจำนวน 3 เรื่องดังต่อไปนี้
        1. ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS ) จำนวน 5 รอบ เอกสารแนบหมายเลข 1 
        2. ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารแนบหมายเลข 2

ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน

   วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ โรงเก็บอากาศยาน (HANGAR) วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบินไปศึกษาที่ fly oz australia และพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น - เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล โดย ดร.ทัศณีย์ แสนจันทร์ ประธานกรรมการบริหาร โดย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี 
 
          ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
          
          

รับสมัครระบบรับตรง ประจำปี 2560

       เพื่อเป็นการกระจายโอกาศและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 
       รายละเอียดตามลิ้งที่แนบ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 4
      ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 20 เมษายน 2560 และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 แล้วนั้น

ประกาศรายชื่อ บุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 20 เมษายน 2560 แล้วนั้น
    วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำ  ปีการศึกษา 2560 ที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560  
   ดังเอกสารแนบ 

สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

    ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น
            วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และในปีการศึกษา 2560 มีแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 30 คน นั้น ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องทำการสอบคัดเลือก
 
       ตามรายละเอียดแนบไฟล์

รับสมัครระบบรับตรง ประจำปี 2560

         ด้วยมหาวิทยาละยนครพนม จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
  

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

            ตามที มหาวิทยาลัยนนครพนม ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมจึงประกาศรายชื่อบุคคล ที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก วัดแวดความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ ตามคณะ/วิทยาลัย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

          เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ
 
    ดาวน์โหลดรายละเอียดและข้อมูลตามเอกสารแนบ

รายละเอียด การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3

    เพื่อเป็นการกระจายโอกาส และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับ ปวส. สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

     ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
        ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบวัดความรู้เฉพาะด้าน ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น

เปิดรับสมัครระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริห

 
เปิดรับสมัครระบบรับตรง ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน ประจำปี 2559
ปฎิทินการคัดเลือกระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2559
 
สำหรับผู้สนใจในการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียด  ติดต่อสำนักวิชาบริหารการบิน  088-013-5766, 085-146-4455 และ 02-576-1371,1361

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน

        ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
 
   รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ระกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง

             ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม
     เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559
     ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครู/สอบสัมภาษณ์และบุคคลที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร, มุกดาหาร, นครพนม) ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 
 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปฏิทินการศึกษา ระดับอชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

    ด้วย มหาวิทยาลัยนครพนม กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูการบิน

    วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรครูการบิน รุ่นที่ 4 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จึงรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามใบสมัคร 
           สามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้จากไฟล์แนบ
        

 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

            ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  
   ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้ที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 5 รายการ ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โทร. 042-531576 โทรสาร.042-531574
             รายละเอียดตามเอกสาร แนบไฟล์ ดาวน์โหลด                          

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป ครั้งที่ 2

      ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
      ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป จำนวน ๑๔๓ รายกา ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษา วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชากา

          การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษา วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการบริหารการบิน
          วิทยาลัยการบินนานาชาติ ประกาศบุคคลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการบริหารการบิน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป

          ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
      ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป จำนวน ๑๔๓ รายกา ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูและจัดทำประตูม้วน อาคารโรงเก็บอากาศยาน

       ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงประตูและจัดทำประตูม้วน อาคารโรงเก็บอากาศยาน จำนวน ๑ โครงการ ณ วิยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดโปรดดูตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

           ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
            ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวัน พุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อม
 
                              - ชำระค่าบำรุงการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
                              - ค่าเครื่องแบบนักศึกษา ๑,๔๐๐ บาท
                              - ค่าชุดปฏิบัติงานช่าง ๓,๒๐๐ บาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤษฏีเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัต

วันที่ 23 เมษายน 2558 
 กำหนดการ 
 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ตรวจสุขภาพร่างกาย ณ โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม เดินทางโดย รถตู้วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 
*** พร้อมทั้งชำระค่าดำเนินการในการตรวจร่างกายคนล่ะ 350 บาท ***
 
   

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

***ประกาศ จากวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จากที่ได้กำหนดสถานที่สอบ  ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (นพว.) แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบใหม่เป็น วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ (สถานที่รับสมัคร) ในวันที่ 5 เมษายน 2558***
 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
       รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 24 มีนาคม 2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำแผนกภาคพื้น ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดโปรดดูที่เอกสารแนบ

In-flight Mock up Boeing 747

ห้องเรียนในการฝึกปฎิบัติการพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน In Flight Service Mock up พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ปริญญาตรีิ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5761361 หรือ http://www.npu cialis cost per pill.ac.th/bkk

หลักสูตรครูการบิน

ด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรครูการบิน รุ่นที่ 3 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จึงรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และบรรจุเป็นครูการบิน จำนวน 4 อัตรา

Congratulation on First Solo, MPL-06&CPL-11

ศิษย์การบินหลักสูตร MPL-06&CPL-11 ทำการบินเดี่ยวครั้งแรกได้สำเร็จแล้ว และนับได้ว่าเป็นการบินเดี่ยวครั้งแรกที่ทำได้ดี สมบูรณ์แบบมาก แม้ว่าจะเพิ่งฝึกบินกับครูการบินได้เพียง 10 ชั่วโมงเท่านั้น ที่สำคัญที่สุด หลังการบินเดี่ยวครั้งแรกได้สำเร็จ ครูการบิน ครูภาคพื้น รุ่นพี่ และเพื่อนๆก็รอแสดงความยินดีกับนักบินคนใหม่ด้วยการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน ติดตามชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ can find on this page...

 พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)

วันที่ 24 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06) โดยมี พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นประธานในพิธี โดยศิษย์การบินรุ่นใหม่นี้ ประกอบไปด้วย
ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี หรือ Commercial Pilot Licence : CPL -11 (ทุนส่วนตัว) จำนวน 2 ราย ได้แก่

First Solo (บินเดี่ยวครั้งแรก)ของ ศิษย์การบิน CPL-10

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 10 (CPL-10) ทั้ง 10 นาย ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรกได้สำเร็จ อย่างสวยหรู โดยไม่มีครูนั่งไปด้วย การตัดสินใจทำอะไรก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเอง บวกกับความรู้ทั้งหมดที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูการบิน ในสถานการณ์ตอนนี้ ครูการบินทำได้เพียงนั่งลุ้นและส่งกำลังใจไปให้ศิษย์การบินได้เท่านั้น

พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08

วัน ที่ 2 เมษายน 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้จัดพิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 ที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลจากกรมการบินพลเรือน โดยมี พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์  ประธานกรรมการอำนวยการ

งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมศรีเทพ จังหวัดนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 10

first solo

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบิน MPL- 05 นักบินฝึกหัด ทุนจากบริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน และศิษย์การบิน CPL - 09  ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรกได้อย่างยอดเยี่ยม และสมบูรณ์แบบมากที่สุด 

ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

ขอแสดงความยินกับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน  รุ่นที่ 7 ทั้ง 5 นาย  ที่สำเร็จการศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรี พร้อมทั้งได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบิน

 ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05

วันที่ 3 ธันวาคม 2555  วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินใหม่ จำนวน 21 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 9 จำนวน 7 คน และศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน (MPL) รุ่นที่ 5

ฝึกบิน A320

ช่วงนี้น้องๆศิษย์การบิน MPL-03 ซึ่งเป็นศิษย์การบินที่ได้รับทุนจากบริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน  กำลังเริ่มเข้ารับการฝึกบินกับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A320 เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปปฎิบัติบนเครื่องบินโดยสาร

Congratulations on First Solo  CPL - 08

ผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 โดยศิษย์การบินทั้ง 10 นาย สามารถทำการบินเดี่ยวได้อย่างปลอดภัยและสมบูรณ์แบบที่สุด นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการก้าวเข้าสู่อาชีพนักบินในอนาคต

"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08

หลังจากที่เรียนวิชาภาคพื้น จนมีความรู้พื้นฐานทางด้านการบินในทุกเรื่องแล้ว ก็ถึงเวลาที่ศิษย๋การบินหลักสูตรนัิกบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 (CPL - 08 ) เฝ้านับวันรอคอย นั่นคือวันที่จะได้เริ่มขับเครื่องบินเป็นครั้งแรกในชีวิต 

กิจกรรมรับน้อง

ในนามของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ขอกล่าวคำว่า "ยินดีต้อนรับศิษย์การบินน้องใหม่"  ซึ่งในเดือน กรกฎาคม 2555  วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับศิษย์การบิน ในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 8 จำนวน 10 นาย 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฐกล นาคะประเสริฐ ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Multi–engine Rating (ME) และ Instrument Rating (IR) ซึ่งมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักการฝึกบิน โดยมีพลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์ คณบดี เป็นประธานในพิธี

ประสบการณ์บินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo)

การเรียนการสอนของศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ยังอยู่ในช่วงของการฝึกบินและเริ่มทำการบินเดี่ยว (First Solo) ไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำการบินเดี่ยวก็กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากครูการ บินอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อให้การบินเดี่ยวครั้งแรกนี้

ศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4 นักบินฝึกหัดจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินแห่งชาติไทย ที่มอบความไว้วางใจส่งนักบินฝึกหัดหลักสูตร MPL มาเรียนบินและรับการฝึกอบรมด้านการบินที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4นี้ เริ่มเรียนบิน (flight School ) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องที่เรียน ประกอบกับความรู้และประสบการณ์จากครูการบินที่ถ่ายทอดให้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเครื่องบินที่ใหม่และทันสมัย ทำให้ศิษย์สามารถบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเวลาเพียง 7 วัน เพื่อนๆและรุ่นพี่จึงร่วมกันแสดงความยิน ต้อนรับนักบินใหม่ด้วยการสาดน้ำตามประเพณี กัน

ฝึกบิน

หลังจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากครูการบินและพี่ๆศิษย์การบิน เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมาแล้วนั้น ตอนนี้น้องๆศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence - Aeroplane) หรือ MPL รุ่นที่ 4 กำลังรับการฝึกอบรมด้านการบิน (Flight School)

วิทยาลัยการบินนานาชาติให้การสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4

          ขอต้อนรับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence : MPL ) รุ่นที่ 4 จากบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม   ศิษย์การบินในรุ่นนี้ มีทั้งหมด 14 นาย ได้แก่

ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับการบินเดี่ยวครั้งแรกของศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (Multi-Crew Pilot Licence : MPL -03 )  จำนวน 12 คน

CPL-07 First Solo

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 7  ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ได้อย่างสมบูรณ์แบบและปลอดภัย นับเป็นประสบการณ์ที่จะประทับอยู่ในความทรงจำของชีวิตนักบินตลอดไป

CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน

ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 7 เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งในรุ่นนี้ มีศิษย์การบินจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่

First Solo : MPL2 & CPL6

 MPL2 & PPL6 First Solo on 7 July 2011.

THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทย

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นโรงเรียนการบินแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทย ในหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-crew Pilot Licence: MPL)

ในการฝึกศิษย์การบินเพื่อไปเป็นนักบินผู้ช่วย (Co-pilot) นั้น ต้องเริ่มจากการเรียนหลักสูตร CPL/ME/IR เมื่อจบแล้ว ทางสายการบินที่ศิษย์เข้าไปทำการบินด้วยก็จะทำการฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตร Airline Transition Training (ATT), Type Rating และอื่นๆตามที่สายการบินนั้นๆกำหนด เมื่อพร้อมแล้วจึงเข้าไปทำหน้าที่ co-pilot ซึ่งใช้เวลานาน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information