THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทย เรียนหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-crew Pilot Licence: MPL)

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นโรงเรียนการบินแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทย ในหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-crew Pilot Licence: MPL)

ในการฝึกศิษย์การบินเพื่อไปเป็นนักบินผู้ช่วย (Co-pilot) นั้น ต้องเริ่มจากการเรียนหลักสูตร CPL/ME/IR เมื่อจบแล้ว ทางสายการบินที่ศิษย์เข้าไปทำการบินด้วยก็จะทำการฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตร Airline Transition Training (ATT), Type Rating และอื่นๆตามที่สายการบินนั้นๆกำหนด เมื่อพร้อมแล้วจึงเข้าไปทำหน้าที่ co-pilot ซึ่งใช้เวลานาน

ต่อมา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาและได้รับการรับรองโดย ICAO (Ref: ICAO Annex 1) โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้ศิษย์ฝึกบินตามชั่วโมงบินที่กำหนดใหม่ แล้วต่อด้วยการฝึกบินแบบ Multi-crew ด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Synthetic Flight Simulator) เฉพาะแบบ เน้นเรื่อง PF/PNF, task sharing ขั้นสุดท้ายจะเป็นการบินกับเครื่องบินจริงเฉพาะแบบที่ฝึกมา เมื่อจบแล้ว ทางสายการบินทำการฝึกเพิ่มเติม และ เมื่อพร้อมแล้วจึงเข้าไปทำหน้าที่ co-pilot ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า และการฝึกตรงตามความต้องการ

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ THAI Flight Training (TFT) เป็นสถาบันแรกๆของโลกที่ได้พัฒนาหลักสูตร MPL ขึ้นมา และได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนเมื่อ 26 มีนาคม 2553 โดยได้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 phase คือ Core Flying, Basic, Intermediate และ Advanced

เนื่องจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ Fixed Base Simulator (FBS) Airbus A320 ซึ่งเป็นโรงเรียนการบินแห่งเดียวในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคนี้ ที่มี FBS Airbus A320 จึงได้รับความไว้วางใจจาก THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทย ใน phase 1, 2 และ 3 ของหลักสูตร MPL เป็นแห่งแรก ศิษย์ MPL รุ่นที่ 1 จบการฝึกอบรมไปแล้วเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554 ขณะนี้กำลังดำเนินการฝึกอบรมศิษย์ MPL รุ่นที่ 2 อยู่

THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทย

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information