NEWS & ACTIVITIES

ตอนนี้ตามกฎใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) การ Recurrent นักบินที่ขาดประสบการณ์การบินต่อเนื่องเกินกว่า 90 วัน จะต้องรับการอบรม Refresher Course จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก CAAT เท่านั้น และต้องมีใบประกาศรับรองการผ่านการฝึกอบรม จึงจะถือว่าสมบูรณ์ในการ Recurrent ณ เวลานี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อย และเรามีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ที..

???? ข่าวดี ‼️ สำหรับนักบินที่มีศักย์การบิน Multi-Engine Rating จากต่างประเทศที่ต้องการ Convert ME Rating เป็นของประเทศไทย ✈️IAC เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รับรองหลักสูตร Multi-Engine Rating Conversion... สมัครด่วนราคาพิเศษ ‼️ ...????สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ????: 0-4253-1564 ,0-4253-1577เว็ปไซต์ : http://iac.npu.ac.thEmail : iac@npu.ac..

F A Q

เป็นผู้หญิง สามารถเรียนการบินได้หรือไม่?

ถ้าลองไปถามเด็ก ผู้ชายวัยไม่เกินสิบขวบสักสิบคนว่า “ โตขึ้นอยากเป็นอะไร ” ผู้เขียนเชื่อว่า ต้องมีอย่างน้อย สามคนที่ ตอบว่าอยากเป็นนักบิน แต่ถ้าลองเอาคำถาม เดียวกันไปถามเด็กผู้หญิง คำตอบที่ได้กลับแตกต่างกัน เพราะในกรอบความคิดของสังคม “อาชีพนักบิน” .......

ARTICLE

ABOUT US

ABOUT INTERNATIONAL AVIATION COLLEGE

International Aviation College – Nakhon Phanom University (IAC-NPU), a 100 % state-owned college in Thailand, was founded on 2 April 2007. The College is placed under Nakhon Phanom University, Ministry of Education.

The College has been approved by the Department of Civil Aviation-Thailand as an Approved Training Organization (ATO), as laid down by International Civil Aviation Organization (ICAO) in Annex 1- Personnel Licensing, since 15 October 2007.