การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยานวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยานวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา 2563

    ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น

    วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน จากเดิมวันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563  เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 24 เมษายน 2563  โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

1.กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 24 เมษายน 2563 

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้/ความถนัดและแผนที่นั่งสอบวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ผ่านทางเวปไซด์ http://iac.npu.ac.th

3.สอบความรู้/ความถนัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1ทำข้อสอบที่เว็ปไซต์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ http://iac.npu.ac.th

3.2เริ่มสอบในวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00น – 12.00 น.

3.3ผู้สมัครต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ Gmail (@gmail.com) เท่านั้น

4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2563  ผ่านทางเวปไซด์  http://iac.npu.ac.th

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๓๑ 577, 09 8228 9949, 08 3088 7687 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                               

                                                                                

รูปเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยานวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา 2563
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยานวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา 2563